Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • OFERTY PRACY

Treść strony

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OSTRÓDA sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Basenu

 
Miejsce pracy: Ostróda
 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na stanowisko:

1) wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: chemia, mechanika, automatyka, zarządzanie , marketing, prawo, administracja;

2) co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na ww. stanowisku;

3) znajomość przepisów z obszarów Kodeksu Pracy, BHP.

II. Wymagania dodatkowe:

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika basenu;

2) obsługa komputera i znajomość programów biurowych;

3) mobilność i dyspozycyjność czasowa;

4) kreatywność w myśleniu i działaniu, solidność i samodzielność;

5) umiejętność pracy w zespole;

6) prawo jazdy kat.B.

III. Dodatkowym atutem będzie:

1) znajomość zagadnień eksploatacji basenów;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) umiejętność planowania i organizacji pracy.

IV. Zakres podstawowy wykonywanych zadań na stanowisku:

1) pełnienie funkcji kierownika basenu;

2) prowadzenie wewnętrznej dokumentacji technicznej obiektu oraz planowanie rocznych kosztów jego funkcjonowania;

3) działania związane z promocją i marketingiem obiektu;

4) nadzór nad utrzymaniem basenu we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, p. pożarowym;

5) zapewnienie utrzymania wymaganej jakości wody basenowej;

6) terminowe zabezpieczenie obiektu w niezbędne dla procesów technologicznych materiały, środki chemiczne i inne;

7) odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu;

8) zarządzanie zasobami ludzkimi i właściwe planowanie pracy;

9) przygotowywanie informacji statystycznych i sprawozdań;

10) bieżąca współpraca z UDT, SANEPID i innymi instytucjami w związku z funkcjonowaniem obiektu;

11) współorganizowanie imprez sportowych na terenie basenu;

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopie posiadanych świadectw pracy;

5) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

 

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „za zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

Oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie PWIK Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 Ostróda lub pocztą na powyższy adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik basenu” w terminie do dnia 02.03.2021 r. Decyduje data wpływu oferty.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PWiK Ostróda sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, Tyrowo 104 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PWiK Ostróda sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, Tyrowo 104 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: pwik@pwik.ostroda.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od 02.03.2021 r., a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od 02.03.2021 r.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: pwik@pwik.ostroda.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: k.zynda@pwik.ostroda.pl.

 

  • opublikował: Marcin Markowicz
    data publikacji: 2021-02-15 20:51
  • zmodyfikował: Marcin Markowicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-15 20:52

Próbkobiorca / Laborant

Poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

PRÓBKOBIORCA/ LABORANT

Od kandydata oczekujemy:

- wykształcenie średnie kierunkowe np. technik analityk bądź wyższe (studia chemiczne, mikrobiologiczne, ochrona środowiska)

- prawo jazdy kategorii B

- cechy charakteru:  komunikatywność , sumienność, zaangażowanie

- umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:

- pobieranie próbek wody, wody basenowej, wody z kąpielisk,  ścieków, ścieków technologicznych, osadów

- sprawdzenia i kalibrację sond pomiarowych na oczyszczalni

- wykonywanie rutynowych analiz fizykochemicznych

- kontrola powierzonego sprzętu do pobierania

Oferujemy:

- ciekawą prace w młodym zespole

- zdobywanie doświadczenia w laboratorium akredytowanym

- stabilne warunki zatrudnienia

- pakiet świadczeń socjalnych

- prywatną opiekę zdrowotną

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: lab.woda@pwik.ostroda.pl

  • opublikował: Marcin Markowicz
    data publikacji: 2020-10-26 08:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2490
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-15 20:52

PWiK Ostróda Sp. z o.o.

Tyrowo 104

14-100 Ostróda

NIP 741-000-38-75

REGON 511005186

Nr konta Bank BGŻ S.A.

19 2030 0045 1110 0000 0094 7550

Dane kontaktowe

tel. sekretariat  89 646 72 12

fax.  89 646 71 43

e-mail   pwik@pwik.ostroda.pl

Godziny urzędowania

biuro czynne pon-pt.   godz.  7 - 15

pogotowie wod - kan  przyjmuje zgłoszenia we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 499937
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-13 09:23

Stopka strony