Biuletyn Informacji Publicznej
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI OSTRÓDA Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo                                                                                     

Burmistrz Miasta Ostródy - Pan Zbigniew Michalak

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki,
2) zatwierdzenie planu inwestycji i remontów głównych na rok obrachunkowy,
3) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i Zarządu Spółki,
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
5) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,
6) udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków
za dany rok obrotowy,
7) decydowania o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej oraz
wystąpienia z niej,
8) postanawianie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku straty,
9) ustalanie trybu wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w § 11
ust. 1 umowy Spółki,
10) tworzenie funduszy celowych,
11) podejmowanie uchwał w sprawach zbywania lub nabywania nieruchomości albo
udziału w nieruchomości,
12) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
13) zmiana umowy Spółki,
14) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
15) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów oraz pożyczek średnio
i długoterminowych,
16) podejmowanie uchwał w innych sprawach, które są zastrzeżone Kodeksem spółek
handlowych.
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrzyć inne sprawy wniesione przez Zarząd,
Radę Nadzorczą Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna
dziesiątą) część kapitału zakładowego.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-17 12:41
  • zmodyfikował: Marcin Markowicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-27 08:15

Opis strony

Redaguje: Leszek Zawadzki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo, tel. 089 646 72 12 w. 32, fax. 089 646 71 43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13422
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-27 08:15:22